İşbirlikçi İklim ve Bileşenleri Psikolojik Güçlendirmeyi Nasıl Etkiler?

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

İşbirlikçi iklim, psikolojik güçlendirme, örgütsel iklim, personel güçlendirme

Özet

Bu çalışmanın amacı işbirlikçi iklim ve alt boyutlarının psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisini keşfetmektir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’deki farklı illerde ve iş gruplarında görev yapmakta olan kamu ve özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ve çevrimiçi anket tekniği aracılığıyla 121 çalışandan veri toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada işbirlikçi iklimin boyutları; örgütsel kültür, yakın yönetici, işgören tutumu ve çalışma grubu desteği şeklindedir. Bunun yanısıra psikolojik güçlendirme tek boyut olarak ele alınmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, işbirlikçi iklim ve tüm alt boyutları ile psikolojik güçlendirme arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler vardır. Diğer yandan regresyon analizi sonuçlarına göre, işbirlikçi iklim genel yapısı ve çalışma grubu desteği boyutu psikolojik güçlendirmenin yordanmasına olumlu yönde katkı sağlamakta iken; örgütsel kültür, yakın yönetici ve işgören tutumu boyutlarına ait yordayıcı etkilerin anlamsız olduğu bulgulanmıştır. Çalışmanın başka bir çıktısı ise araştırma kapsamında kullanılan işbirlikçi iklim ve psikolojik güçlendirme ölçeklerinin Türkçeye geçerlenmesidir.

İşbirlikçi İklim ve Bileşenleri Psikolojik Güçlendirmeyi Nasıl Etkiler?

Yayınlanmış

31.12.2021

Nasıl Atıf Yapılır

GÖKÇEN KAPUSUZ, A. ., PEKKAN, N. Ülkü ., DEVELİ, A., & ÇAVUŞ, M. F. . (2021). İşbirlikçi İklim ve Bileşenleri Psikolojik Güçlendirmeyi Nasıl Etkiler?. Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), 1–13. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/1