Yazım Kuralları

Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi genel yazım kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir.
 • Makaleler, 25 sayfayı geçmeyecek (kaynakça dâhil) şekilde düzenlenmelidir.
 • Makale hazırlama sürecinde Örnek Makale Şablonu kullanılmalıdır. Gerektiğinde Amerikan Psikoloji Derneğinin (American Psychological Association – APA) hazırladığı güncel (7. baskı) yazım kurallarından faydalanılabilir.
 • Başlık 14 punto olmalıdır.
 • Başlık, özet ve abstract kalın, ortalı ve tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Diğer başlıklar sola yaslı, kalın ve kelimelerinin ilk harfleri büyük diğerleri küçük yazılmalıdır.
 • Özet, anahtar kelimeler ve kaynakça 10 punto tek satır aralığında yazılmalıdır.
 • Yazım 12 punto ve Times New Roman tipinde olmalıdır.
 • Metin iki yana yaslı ve 1,15 satır aralığında yazılmış olmalıdır.
 • Tüm başlıklar numaralandırılmalı (Örn. 1., 1.2., 1.2.1. gibi), yalnızca kaynakça başlığı numarasız olmalıdır.
 • Paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra 6 nk olarak, satır başı girintisi ise 1,25 olarak ayarlanmalıdır.
 • Kaynakçada her bir eser için satır başından devam eden satırlar 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
 • Kenar boşluklarında sol 2,5 cm, sağ 3 cm, üst ve alt 2 cm olmalıdır.

 • Başlık Sayfası ve Düzeni
  Makalenin başlığı kısa ve öz olmalı, tercihen 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlık sayfası ayrıca yazar/ların ad ve soyadlarını, yazar/ların çalıştıkları kurum bilgilerini, yazar/ların adres bilgilerini, ORCID numarası ve elektronik posta adresini kapsamalıdır. Sorumlu yazar belirtilmelidir.

 • Özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Keywords) Sayfası ve Düzeni
  Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, 250 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce kısa özetleri ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri olmalıdır. Özet kısaca, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, temel bulguları ve sonucu vurgulamalıdır. Özette mümkün olduğunca kısaltmalara ve atıflara yer verilmemelidir. Özetin altına çalışmayla ilgili en fazla beş adet anahtar kelime yazılmalıdır. Dergi iki dilde yayınlandığından Türkçe makaleler için İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler gerekirken; İngilizce makaleler için Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yazılması gereklidir.

 • Genişletilmiş Özet Sayfası ve Düzeni
  Dergimiz, tüm makaleleri genişletilmiş özet ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Buna göre Türkçe çalışmalar için İngilizce ve İngilizce çalışmalar için de Türkçe genişletilmiş özet hazırlanması gerekmektedir. Makalelerin görünürlüğünü ve dolayısıyla atıf sayısını arttıracağı öngörülen genişletilmiş özet sayfası, kaynakça listesinden sonra yer almalıdır. En az 1250 kelime yazılması gereken genişletilmiş özet kısmında çalışmanın türüne göre amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımları daha detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu kısım 12 punto ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Genişletilmiş özet makale kabulünden sonra yazılabilmektedir.

 • Metin Sayfası ve Düzeni
  Makalelerde ilgili çalışmanın neden yazıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan giriş kısmı olmalıdır. Metin kısmı, çalışmanın türüne göre, kavramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile tartışma ve sonuç kısımlarından oluşur. Metin içerisindeki başlıkların gösterimi aşağıdaki düzene göre olacaktır:
 • Başlık Düzeyi Yazım Formatı
  1. Düzey
  Kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.
  1. Giriş
  2. Kavramsal Çerçeve
  2. Düzey
  Sola yaslı, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.
  2.1. Rekabet Stratejileri Kavramı
  2.2. Çevresel Belirsizlik Kavramı
  3. Düzey
  Kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.
  2.1.1. Jenerik Stratejiler
  2.1.2. Çevresel Belirsizlik Türleri
  4. Düzey
  İtalik, sözcüklerin ilk harfleri büyük devamı küçük yazılmalıdır.
  3.1.1.1. Maliyet Liderliği Stratejisi
  4.1.1.3. Durum Belirsizliği
  4. Düzeyden sonraki başlıklar için 4. Düzey formatı uygulanacaktır.

 • Metin İçi Kaynakça Gösterimi
  Araştırma sürecinde faydalanılan eserlerden alıntı yapılırken metin içi kaynakça gösterimi ile atıf verilmelidir. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk gösterim dâhil olmak üzere “vd.” kısaltması ile gösterilmelidir. Metin içi kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:


  • Tek yazar için

  ……… belirtilmektedir (Özyer, 2005).

  Özyer’e (2005) göre ……….

  • İki yazar için

  ……… belirtilmektedir (Azizoğlu & Özyer, 2009).

  Azizoğlu ve Özyer’e (2009) göre ………..

  • Üç ve daha fazla yazar için

  ……… belirtilmektedir (Döven vd., 2013).

  Döven ve arkadaşlarına (2013) göre……….

  • Çeviri eser için

  ……… Robbins (1980, 2019)

  • İngilizce dilindeki makalelerde “vd.” yerine “et al.” kullanılmalıdır.

  …….. belirtilmektedir (Alici et al., 2006)

  Eğer bir metinde doğrudan alıntı söz konusuysa ilgili kısım tırnak işaretleri içine alınmalı ve bu defa yazar ve yıl bilgisi ile birlikte sayfa numarası da gösterilmelidir.

  “……….” (Özyer ve Alici’ye (2009, s. 115) göre………

  “……….” (Alici, 2005, s. 8).

 • Kaynakça Listesi Gösterimi
  Makale içinde gösterimi yapılan tüm metin içi kaynakçalar, kaynakça listesinde de gösterilmelidir. Kaynakça metnin bittiği yerden başlamalıdır. “Kaynakça” başlığı sola yaslı, ilk harfleri büyük ve kalın bir şekilde yazılmalı; sonraki satırdan itibaren ise çalışmalar yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait aynı yıl içerisinde birden fazla eser var ise yayım yılı yanına “a”, “b”, “c” harfleri kullanılarak kaynakçaya yazılmalıdır.

  Kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:
 • Kitap | Book

Bingöl, D. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Basım). Arıkan Yayınevi.

 • Editörlü kitap | Edited book

Okumuş, F., Koyuncu, M., & Günlü, E. (Eds.). (2014). İşletmelerde stratejik yönetim (2. baskı). Seçkin Yayıncılık.

 • Editörlü kitapta bölüm | Chapter in an edited book

Örnek, A. Ş. (2014). Stratejik düşünme ve strateji geliştirme. İçinde F. Okumuş, M. Koyuncu & M. Günlü (Eds.). İşletmelerde stratejik yönetim (2. baskı, s. 39-64). Seçkin Yayıncılık.

 • Çeviri kitap | Translated book

Porter, M. E. (2013). Rekabet stratejisi: Sektör ve rakip analizi teknikleri (G. Ulubilgen, Çev.; 3. baskı), Aura Yayınevi. (Orijinal çalışma 1980 yılında yayımlanmıştır).

 • Makale | Article

Özyer, K. & Alici, İ. (2015). Duygusal zeka ile örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma. Journal of World of Turk, 7(1), 69-85.

 • DOI numarası bulunan makale | Article with DOI number

Irk, E., & Döven, M. S. (2018). Firmaların uyguladıkları rekabet stratejileri ve bu karara etki eden faktörler. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 135-162. https://doi.org/10.22139/jobs.361855

 • Bildiriler | Proceedings

Irk, E., Karaca, M. F., & Ardıç, M. (2015). The analysis of private hospitals mission statements in terms of stakeholders. İçinde F. Akıncı, S. Bostan & T. Kılıç (Ed.), Birinci Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi (IHMC) Bildiriler Kitabı (ss. 81-86). Başkent Üniversitesi.

 • Tezler | Thesis

Alici, İ (2020). Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Sinizmin Örgütsel Performansa Olan Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi], Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tablolar ve Şekiller
Tablo ve şekillere ait başlıklar, içerikler, metin içi kaynakça ve açıklamalar 10 punto yazılmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde ve kalın; şekillerin ise altında ve kalın yazılmalıdır. Başlıkların her birine sıra numarası (Tablo 1., Tablo 2., Şekil 1., Şekil 2.) verilmelidir. Tablo gösterimlerinde tüm dikey kenarlıklar ve iç yatay kenarlıklar kullanılmamalıdır. Kaynak bildirimleri, tablo veya şekillerin altında metin içi kaynakça gösterimiyle verilmelidir. Eğer varsa açıklamalar ilgili tablo veya şeklin altında yer almalı ve burada sırasıyla genel notlar, özel notlar ve olasılık notları raporlanmalıdır.

Dipnotlar
Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Metin içinde açıklanması gereken bir husus varsa kısa bir şekilde dipnotta gösterilmelidir. Dipnotlar tek satır aralığı ve 8 punto ile yazılmalıdır.

Ek bilgiler
Çalışmanın en sonunda çıkar çatışması bilgisi, destek bilgisi, etik onay bilgisi ve onam formu bilgisi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bilgiler şu örnek gösterimlerle sunulabilir.
Çıkar çatışması bilgisi: Sorumlu yazar, yazar ekibi adına çalışmada çıkar çatışması olmadığını kabul etmektedir.
Destek bilgisi: Çalışmada herhangi bir kuruluştan destek sağlanmamıştır (eğer destek alındıysa burada ilgili kuruluşun ismi ve destek numarası gibi bilgiler sunulmalıdır).
Etik onay bilgisi: Bireyler üzerinde deneysel, klinik ya da diğer bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalar kurumsal, ulusal ya da karşılaştırılabilir etik standartlara uygun bir süreçle yürütülmüştür. (Eğer çalışma etik kurul kararı gerektiriyorsa, etik onay formu ile ilgili kurul adı, tarih, sayı ve no bilgileri burada ilaveten sunulmalıdır. Diğer yandan çalışmanın araştırmasının 2020’den önceki bir tarihte yapılması sebebiyle etik onay formu bulunmuyorsa bu durum yine burada ilaveten ifade edilmelidir).

Onam formu bilgisi: Çalışmaya katılım gösteren tüm bireylerden bilgilendirilmiş onam (gönüllü katılım) formu alınmıştır.

Teşekkür yazısı: İsteğe bağlı olarak, birey ya da kurumlara yönelik teşekkür yazıları burada ifade edilebilir.

Makale Gönderimi
1. Makale gönderimi sistem üzerinden yapılacaktır. Makale Gönder butonunu kullanarak ulaşabilirsiniz. kullanılmalıdır.
2. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi’ne eser gönderiminde bulunan yazarın ilgili çalışmasını başka bir yerde yayınlamadığı veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye sunmadığı varsayılır. Bu konudaki sorumluluklar yazarı bağlar.
3. Telif ve devir hakları sözleşmesi her yazar tarafından imzalanarak gönderilmelidir.
4. Etik Kurulu izin belgesi gerektiren hallerde yazarın söz konusu belgeyi editörlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu belge gerektiği halde belge gönderimi gerçekleştirmemiş yazarlar doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
5. Makale benzerlik oranı %15’in altında olmalıdır. Bu şartı sağlamayan çalışmalar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Kontrol Listesi
– Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır.
-Genişletilmiş özet eklenmiştir.
– Özette dipnot, kaynak ve ticari isimler kullanılmamıştır.
– Sisteme yüklenecek dosyalarda hakemlerin tarafsız değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla yazar bilgileri bulunmamaktadır.
– Makale dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
– Her şekil ve tabloya yazı içinde atıfta bulunulmuştur.
– Resimler ve fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlüğe sahiptir.