Örgüt İkliminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Şakire MUMCU Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Yücel EROL Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Örgüt İklimi, Sanal Kaytarma, Kamu Sektörü, Özel Sektör

Özet

Bu çalışmanın amacı örgüt ikliminin alt boyutlarının sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla araştırma, Tokat ili merkez ilçesinde faaliyet de bulunan kamu ve özel sektör(banka) kuruluşları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 104’ü kamu ve 108’i özel sektör olmak üzere toplam 212 personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 ve AMOS 23.0 paket programları kullanılmıştır. Ölçek geçerliliklerini ortaya koymak ve araştırma hipotezlerini test etmek için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Ayrıca örgüt iklimi ve sanal kaytarma davranışına ilişkin fark testlerinde t testi ve ANOVA analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma verilerinde elde edilen bulgular doğrultusunda örgüt iklimi alt boyutlarının çalışanların sanal kaytarma davranışı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların örgüt iklimi ve bazı alt boyutlarına ilişkin algılarının sektör, eğitim durumu, kurumdaki çalışma süresi ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir biçimde farklılaştığı tespit edilmiştir. Çalışanların örgüte ilişkin algıları ile sanal kaytarma davranışına ilişkin algıları ise sektör ve kurumdaki çalışma süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Elde edilen sonuçlar temelinde işletme yöneticilerine ve araştırmacılara yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Referanslar

Arık, M. (2016). Eğitim Fakültelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Sanal Kaytarma Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Örgüt İklimi: İstanbul İli Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslan, N. T. (2004). Örgütsel Performansı Belirleyici Bir Etmen Olarak Örgüt Kültürü ve İklimi Hakkında Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1):203-228.

Astri, Y. ve Zahreni, S. (2018). Effect of Organization Climate on Cyberloafing Behavior in Employees of PTX. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi. 13(1):16-26.

Aydoğan Z. F. (2004). Örgüt Kültürü ve İklimi. Gazi Üniversitesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:203-215.

Batlis, N. C. (1980). The effect of organizational climate on job satisfaction, anxiety, and propensity to leave. The Journal of Psychology, 104(3-4):233-240.

Bayramoğlu, G. ve Palabıyık, N. (2020). Sanal kaytarma davranışında örgüt ikliminin etkisi: Kamu ve özel işletmelerde karşılaştırmalı bir araştırma. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1):13-37.

Blanchard, A. L. ve Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: the role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24: 1067-1084.

Enön, T. (2019). Telekomünikasyon İşletmelerinde Çalışanların Sanal Kaytarma Düzeyleri ile Örgüt İklimi Arasındaki İlişki ve İş Tatminine Olan Etkileri: Türk Telekomünikasyon AŞ Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gowrisankar, M. ve Vimala, K. (2019). Antecedents of cyberloafing in automobile parts manufacturing industry: A descriptive study. Cikitusi Journal for Multidisciplinary Research, 6(4): 416-419.

Liberman, B., Seidman, G., McKenna, K. ve Buffardi, L. (2011). Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing. Computers in Human Behavior, 27(6):2192-2199.

Lim, V. K. (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23(5): 675-694. https://doi.org/10.1002/job.161

Litwin, G. ve Stringer, R. (1968). Motivation and Organizational Climate. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mumcu, A. ve Özyer, K. (2021). Örgüt İkliminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(39):63-94.

Özkan, S., & Erbay, E. Ö. (2021). Örgüt ikliminin çalışanların sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 3(1): 145-153.

Piotrowski, C. (2012). Cyberloafing: a content analysis of the emerging literature. Journal of Instructional Psychology, 39(3): 259.

Stringer, R. (2001). Leadership and Organizational Climate. Prentice Hall Series in Organizational Development.

Türkiye Bankalar Birliği, TTB (2021). (www.ttb.org.tr).

Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Hane halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 30.08.2021 tarihinde erişildi, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437

Utami, R. A. S. (2019). Hubungan iklim organisasi dengan perilaku Cyberloafing Pada era perkembangan Information Communication and Technologies (ICT) (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yıldız, H., Yıldız, B. ve Ateş H. (2015). Sanal kaytarma davranışlarının sergilenmesinde örgütsel adalet algısının rolü var mıdır?. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 10(2):55-66.

Yüceler A. (2005) Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İndir

Yayınlanmış

30.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

MUMCU, Şakire, & EROL, Y. (2023). Örgüt İkliminin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi. Journal of Organizational Behavior Studies, 3(1), 57–72. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/23