ALGILANAN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI DESTEĞİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Yönetici desteği, normatif bağlılık, devam bağlılığı, duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık, çalışma arkadaşı desteği

Özet

Örgütsel bağlılık, çalışanların örgütlerine karşı olumlu tutumlara sahip olup örgütleri için fedakârlık yapmaya hazır olması ile ilgili bir kavramdır. Yönetici desteği, yönetici ile çalışanlar arasında olumlu iş ilişkisinin olduğu bir ortamda çalışana değer verilerek saygı gösterilmesini ifade etmektedir. Çalışma arkadaşları desteği ise çalışanların örgüt içinde hiyerarşik olarak aynı düzeyde olduğu ve benzer ya da aynı işleri yapan bireyler arasında yardımseverlik, rehberlik etme ve dostluk gibi olumlu duyguları barındıran bir kavramı ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların yönetici ve çalışma arkadaşları destek düzeylerini belirlemek ve bu değişkenlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini tespit etmektedir. Çalışmanın evreni Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 363 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmeden tüm çalışanlara ulaşılması hedeflenmiş, ancak çalışmanın örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılan 291 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmada verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistiksel analizler, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Örgütsel bağlılığın boyutlarına ilişkin sonuçlara göre, yönetici desteğinin normatif bağlılık ve devam bağlılığı üzerine anlamlı etkisi bulunmakta ve çalışma arkadaşları desteğinin duygusal bağlılık üzerine düşük düzeyde etkisi bulunmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre Yönetici desteğinin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkisi bulunmasına karşılık çalışma arkadaşları desteğinin anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Bu bulgulara göre yönetici desteğinin örgütsel bağlılığın yordanmasında anlamlı etkisi görülmektedir. Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini artırmak için çalışanlara açık bir şekilde yönetici desteği verilmesi önerilmektedir.

Referanslar

Adiloğulları, İ., Görgülü, R., & Ulucan, H. (2017). Algılanan yönetici desteğinin örgütsel bağlılığa etkisi: Profesyonel futbolcular örneği. International Journal Of Sports Exercıse & Traınıng Scıences. S.3(4), 188-198.

Ahmad, A., Bibi, P., & Majid, A. H. (2016). Co-worker support as moderator on the relationship between compensation and transactional leadership in organizational commitment. International Journal Of Economic Perspectives, 10(4), 695-709.

Ahmed, U., Majid, A., Al-Aali, L., & Mozammel, S. (2019). Can meaningful work really moderate the relationship between supervisor support, Coworker support and work engagement?, Management Science Letters, 9(2), 229-242.

Akila, A., & Priyadarshini, R. G. (2018, July). The impact of workplace friendships on organizational commitment and intention to leave. In Iop Conference Series: Materials Science And Engineering, 390, 1-6.

Al-Hussami, M., Hammad, S., & Alsoleihat, F. (2018). The influence of leadership behavior, Organizational commitment, Organizational support, Subjective career success on organizational readiness for change in healthcare organizations. Leadership İn Health Services, 31(4), 354-370.

Arshadi, N., & Hayavi, G. (2013). The effect of perceived organizational aupport on affective commitment and job performance: Mediating Role Of Obse. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 84, 739-743.

Aydın, E., & Basım, N. (2017). İş-aile çatışması ile örgütsel bağlılık etkileşiminde algılanan yönetici desteğinin rolü: Görgül bir araştırma. 1. Business And Economics Research Journal, 8(4), 773-784.

Azeem, S. M., & Akhtar, N. (2014). The influence of work life balance and job aatisfaction on organizational commitment of healthcare employees. International Journal Of Human Resource Studies, 4(2), 18.

Bakan, İ. (2018). Örgütsel Stratejilerin Temeli Örgütsel Bağlılık Kavram, Kuram, Sebep Ve Sonuçlar (2. Basım), Gazi Kitabevi.

Berberoglu, A. (2018). Impact of organizational climate on organizational commitment and perceived organizational performance: Empirical evidence from public hospitals. Bmc Health Services Research, 18(1), 1-9.

Bhanthumnavin, D. (2003). Perceived social support from supervisor and group members' psychological and situational characteristics As predictors of subordinate performance in thai work units, Human Resource Development Quarterly, 14(1), 79-97.

Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (29. Basım), Pegem Akademi Yayınevi.

Ćulibrk, J., Delić, M., Mitrović, S., & Ćulibrk, D. (2018). Job satisfaction, Organizational commitment and job involvement: The mediating role of job involvement. Frontiers İn Psychology, 9(Feb), 1-12.

Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco, A., Wayne, J. H. (2011). Work–family conflict, Perceived supervisor support and organizational, Journal Of Vocational Behavior, 79(3), 640–652.

Chiaburu, D. S. & Harrison, D. A. (2008). Do peers make the place? Conceptual Synthesis and metaanalysis of coworker effects on perceptions, Attitudes, Ocbs, and performance. Journal Of Applied Psychology. 93(5), 1082-1103.

Dağlı, A., Elçiçek, Z., & Han, B. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 17(68), 1765-1777.

Demirer Cindiloğlu, M. (2017). Örgütlerde destek algılarının çalışanın duygularını ifade etmesi üzerine etkisi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1043-1060.

Dominguez, D., Chambel, M. J. & Carvalho, V. S. (2020). Enhancing engagement through job resources: The moderating role of affective commitment. The Spanish Journal Of Psychology, 23, 1-12.

Ehrhardt, K., & Ragins, B. R. (2019). Relational attachment at work: A complementary fit perspective on the role of relationships in organizational life. Academy Of Management Journal, 62(1), 248-282.

Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I.L., & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal Of Applied Psychology, 87(3), 565-573.

Elmalı, E. D., & Özakar, Ö. Ö. (2021). Algılanan örgütsel destek ve psikolojik güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Banka çalışanları üzerine bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 24-43.

Emhan, A., Sedat, K. U. L. A., & Töngür, A. (2013). Yapısal eşitlik modeli kullanılarak yönetici desteği, örgütsel bağlılık, Örgütsel performans ve tükenmişlik kavramları arasındaki ilişkilerin analizi: Kamu sektöründe bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 53-69.

Erdoğdu, F. B., & Sökmen, A. (2019). Örgütsel bağlılık ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 7(1), 244-264.

Giray, M. D., & Sahin, D. N. (2012). Algılanan örgütsel, Yönetici ve çalışma arkadaşları desteği ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazlar, 15(30), 1-9

Giray, Y. D. D. M. D. (2013). İş yeri desteği: Örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteğine genel bir bakış. Is, Guc The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 15(3), 65-81.

Idris, A. (2014). Flexible working as an employee retention strategy in developing countries: Malaysian bank managers speak. Journal of Management Research, 14(2), 71–86.

Jang, J., & Kandampully, J. (2018). Reducing employee turnover intention through servant leadership in the restaurant context: A mediation study of affective organizational commitment. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 19(2), 125-141.

Jigjiddorj, S., Zanabazar, A., Jambal, T., & Semjid, B. (2021). Relationship between organizational culture, employee satisfaction and organizational commitment. In Shs Web Of Conferences 90, 1-8.

Kang, H. J., Gatling, A. & Kim, J. (2015). The impact of supervisory support on organizational commitment, career satisfaction, and turnover intention for hospitality frontline employees. Journal of Human Resources in Hospitality And Tourism, 14, 68-89.

Kartika, E. W., & Pienata, C. (2020). The role of organizational commitment on organizational citizenship behavior in hotel industry. Jurnal Manajemen, 24(3), 373-391.

Kassaw, E. S., & Golga, D. N. (2019). Academic staffs' level of organizational commitment in higher educational setting: The case of haramaya university. International Journal of Higher Education, 8(2), 87-100.

Kerr, V. O. (2005). Influence of perceived organizational support, organizational commitment, and professional commitment on turnover intentions of healthcare professionals in Jamaica. Nova Southeastern University.

Limpanitgul, T., Boonchoo, P., & Photiyarach, S. (2014). Coworker support and organisational commitment: A comparative study of Thai employees working in thai and American airlines. Journal of Hospitality and Tourism Management, 21, 100-107.

Little, M.E. (2017). The moderating effect of gender and tenure on the relationship between perceived supervisor support and organizational commitment, master's thesis, 4808, San Jose State University, San Jose, CA.

Meyer J. P. Ve Allen, N. J. (1997). Commitment in the workplace: Theory, research, and application. Sage Publications.

Meyer, J. P. Ve Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1) 61-89.

Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 538-551

Noah, Y., & Steve, M. (2012). Work environment and job attitude among employees in a nigerian work organization. Journal of Sustainable Society, 1(2), 36-43.

Nordat, I., Tola, B., & Yasin, M. (2019). Impact work motivation and perceived coworker support on organizational commitment at human resources development and management agency. In Journal Of International Conference Proceedings. 2(3), 107-111.

Pala, F., Eker, S., Eker, M. (2008). The effects of demographic characteristics on organizational commitment and Job satisfaction: an empirical study on turkish health care staff. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(2), 54-75.

Paoline, E. A., & Lambert, E. G. (2012). The issue of control in jail: The effects of professionalism, detainee control, and administrative support on job stress, job satisfaction, and organizational commitment among jail staff. American Journal of Criminal Justice, 37(2), 179-199.

Pohl, S., & Galletta, M. (2017). The role of supervisor emotional support on individual job satisfaction: A multilevel analysis. Applied Nursing Research, 33, 61-66.

Rakhshanimehr, F. & Jenaabadi, H. (2015). Relationship of workaholism with eeachers’ organizational commitment and organizational citizenship behavior. Psychology, 6(12), 1469-1477.

Safı, M. H., Mohamadi, F., & Arshi, S. (2015). The relationship between perceived organizational justice and organizational commitment with job satisfaction in employees of northern tehran health care center. Community Health, 2(3), 172-181.

Shipton, H., Sanders, K., Atkinson, C., & Frenkel, S. (2016). Sense‐giving in health care: The relationship between the hr roles of line managers and employee commitment. Human Resource Management Journal, 26(1), 29-45.

Shno-Mohammadi, S. Kiumarsi, & S... Hashemi. (2016). Quality of work life and organizational citizenship behavior among the employees in private universities in Malaysia. International Journal of Business and Innovation. 2(6), 48-58.

Simmons, J. (2008). Employee significance within stakeholder‐accountable performance management systems. The Tqm Journal, 20(5), 463-475.

Singh, B., Selvarajan, T.T. And Solansky, S.T. (2019), Coworker influence on employee performance: A conservation of resources perspective. Journal of Managerial Psychology, 34(8), 587-600.

Süreyya, E. C. E., & Gültekin, S. (2018). Yönetici desteği ve örgütsel bağlılık: Kamu sektöründe bir uygulama. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 66, 82-93.

Tamer, İ., & Dereli, B. (2014). The relationship between interpersonal trust, peer support and organizational commitment. Öneri Dergisi, 11(42), 175-196.

Tenteriz, Y., & Tozkoparan, G. (2022). Algılanan yönetici desteği ve algılanan çalışma arkadaşları desteğinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. Business and Economics Research Journal, 13(1), 89-107.

Tian, Q., Zhang, L., & Zou, W. (2014). Job insecurity and counterproductive behavior of casino dealers-the mediating role of affective commitment and moderating role of supervisor support. International Journal of Hospitality Management, 40, 29-36.

Tozkoparan, G., & Tenteriz, Y. (2019). Algılanan çalışma arkadaşları ve yönetici desteğinin iş performansına etkisi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 41-57.

Turk, A., Cevher, M. F., & Mizrak, K. C. (2021). The effect of informal relations and executive support on organizational commitment in the aviation cector. International Journal of Innovative Science and Research Technology. 6(2), 243-253.

Uludağ, G. (2018). Örgütsel bağlılık ile işgören performansı ilşkisini incelemeye yönelik bir alan araştırması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 171-193.

Usman Ahmad, M., Qaiser Danish, R., Fawad Ali, H., Shahid, R., & Nadeem, K. (2019). Impact of training and supervisor support on organizational commitment with mediating role of job satisfaction. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 8(1), 25-33.

Uygur, A. (2021). Bir Araştırma İle Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık (3. Basım). Nobel Yayınevi.

Wang, Z. (2014). Perceived supervisor support and organizational citizenship behavior: The role of organizational commitment. International Journal of Business and Social Science, 5(3), 210-214.

Wangombe, J. G., Wambui, T. W., & Kamau, A. W. (2014). The perceived supervisor and organizational support on organizational climate. Journal of Humanities and Social Science, 19(3), 53-69.

World Health Organization. (‎2006)‎. The world health report: 2006: Working together for health. World health organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43432, (Erişim: 09.11.2022).

Yıldız, P. (2019). Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve örgütsel iletişimin etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

31.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

KARACA, A. E. ., ERDEN, K., AKBOLAT, M., & SAĞLAM, H. (2022). ALGILANAN YÖNETİCİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI DESTEĞİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(2), 70–84. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/14