COVİD 19 SÜRECİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİM ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

değişim, örgütsel değişim, çalışanın direnci

Özet

Değişimin süreklilik arz eden dinamik yapısı, durdurulamaz hatta yavaşlatılamaz bir eylemdir. Örgütler kendi iç ve dış yapılarını sürekli sorgulayarak değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Örgütler değişimin içinde yer aldıklarında varlıklarını sürdürebilecek güce sahip olacaklardır. Bu çalışmada, çalışanların değişime karşı tutumları, değişimin örgütler için gerekliliği incelenerek değişime nasıl uyum sağlanacağı anlatılmaya çalışılmaktadır. Pandemiye neden olan Covid 19 salgını nedeniyle değişime ayak uydurması gereken sektörlerden biri olan bankacılık sektöründeki çalışanların değişime karşı dirençleri ve değişim algıları incelenmektedir. Araştırma farklı illerden ve farklı bankalarda faaliyet gösteren 15 kişi ile nitel araştırma tekniği benimsenerek ve veri toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada değişimin kurum için gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. %20’lik kısmın değişime direnç gösterdiği değişim ile baş etme becerilerinin zayıf olduğu ve değişim eşiği seviyelerinin düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Değişimin gerekliliğine inanılsa da değişimin her zaman direnç gösterilen ve ön yargı ile karşılaşılan bir eylem olduğu görülmektedir.

Çalışma Covid 19 pandemisi sürecinde bankacılık sektörü çalışanlarının değişim algılarına yönelik yapılmış olup, farklı sektörlerde yapılacak araştırmalara ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Değişim, Örgütsel Değişim, Çalışan Direnci

 

Referanslar

Aktaran, C. C. (2017, 7 15). Değişen Dünya ve Yeni Dinamikler. Sılo.Tıps: https://silo.tips/download/deen-dnya-ve-yen-dnamkler-1 adresinden alındı

Arifin, K. (2020). FactorsInfluencingEmployeeAttitudesToward Organizational Change: Literature Review. 5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, andHumanities (ACPCH 2019), 188-191.https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.039

Aslaner, E. (2010). Örgütsel Değişim ve Yenilikçilik: Bir Özel Okul Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Ankara: Ankara Üniversitesi.

Bannet, W. P., & Carroll, G. R. (1995). ModelingInternal Organizational Change. Annual Review of Sociology, 21, 217-236. https://doi.org/10.1146/annurev.so.21.080195.001245

Çiçeklioğlu, H. (2020). Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimi. İ. Bakan içinde, Örgütsel Davranış (s. 535-560). İstanbul: Beta.

Demirel , S. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinin Dijital Bankacılık İşlemleri Üzerinde Etkisi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5(11), 49-64

Dertli, D. (2008). Örgütsel Bir Değişim Olarak Teknolojik Değişime İşgörenlerin Yaklaşımı Ve İşgörenlerde Etkisi: Öztay Tekstil (Abbate) Örneği. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi], Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.

Düzel Dilden, B. (2010). Değişim Yönetimi Bağlamında Ast Üst İlişkisi: Adana Teiaş Örneği. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi], Ankara: Gazi Üniversitesi.

Dursun, E. (2007). Örgütsel değişim ve Değişim Karşısında Bireysel Direnç. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi], Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi

Furxhi, G. (2021). Employee'sResistanceand Organizational ChangeFactors. European Journal of Business Management Research, 30-32.https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.2.759

Gartrner (2020) GartnerCautions HR LeadersThat the Risk of ChangeFatigueAmongEmployees has Doubled in 2020). https://www.gartner.com sitesinden alındı.

Halkos, G. E., &Bousinakis, D. (2016). The Effect of Crisis on Employees’ StressandDissatisfaction, MPRA (MunichPersonalRePEc Archive), 1-24.

Hassan, A. T. (2018). Organizational Change Management: A Literature Review. Available at SSRN 3135770, 1-43.DOI:10.2139/ssrn.3135770

Koç, Z. (2014). Örgütsel Değişim, Değişim Yönetimi ve Örgütsel Davranışlar Üzerine Örnek Bir Uygulama. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.

Moran, J. W., &Brightman, B. K. (2000). Leading Organizational Change. Journal of Workplace Learning, 12(2), 66-74. https://doi.org/10.1108/13665620010316226

Odor, H. O. (2018). OrganisationalChangeand Development. European Journal of Business and Management, 10(7), 58-66.

Ordun, G. (1998). Örgütsel Değişim ve Değişime Direnç: Bankacılık Sektöründe Gerçekleştirilen Bir Araştırma. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi),İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Özkan, Y. (2004). İşletmelerde Değişime Direnme ve Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 6(1),14-20.

Patton, M. Q, (2015), QualitativeResearch& Evaluation Methods : İntegrating Theory and Practice (Fourthedition ) London: Sage

Rızescu, A., &Tıleaga, C. (2016). Factors Influencıng Contınuous Organısatıonal Change. Journal Of DefenseResources Management, 7, 139-144.

Sezgin, O. B., Tolay, E., & Sürgevil , O. (2016). Örgütsel Değişim Sinizmi: Çalışanların Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 411-438.

Şahin, T. (2017). Örgütsel Değişimin Çalışanların Güven ve Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. [Yayınlanmış Doktora Tezi], İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Şenturan, Ş. (2014). Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış.(1. Basım), İstanbul: Beta.

TDK. (2019). 11 23, 2021 tarihinde Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı.

Ulusoy, A., & Demirel , S. (2021). Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşümün İstihdam Üzerine Etkisi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 10(27), 256-267.

Yapıkredi Blog. (2022, 08 2). Yapıkredi Blog: https://www.yapikredi.com.tr/blog/yasam/yasam-kulturu/detay/pandemi-sureci-bankaciligi-hangi-yonlerde-gelistirdi adresinden alındı

Yazgan, A. E., Karadağ Ak, Ö., & Telli Üçler, Y. (2022). Dijitalleşmenin Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Five Zero, 2(1), 48-59.

Yetiz, F. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinin Türk Bankacılık Sektörü Çalışanlarına ve Müşterilerine Etkileri: Swot Analizi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (22), 109-117.

İndir

Yayınlanmış

31.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

SARI, Özge, & YILDIZ, E. . (2022). COVİD 19 SÜRECİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞİM ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(2), 98–109. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/15