HEDEF BASKISININ İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Hedef Baskısı, İş Stresi, Bankacılık, Nicel Araştırma

Özet

Stres, çalışanların üzerinde oluşturduğu fiziksel ve zihinsel etkiler bakımından önem arz etmektedir. Stresi etkileyen faktörlerden biri de hedef baskısıdır. Stresin ve hedef baskısının en çok yaşandığı sektörlerden birisi banka sektörüdür. Bu çalışma Tokat ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren bankaların personellerine yönelik üst yönetim tarafından verilen satış ve pazarlama hedeflemeleri çerçevesinde kendilerini hedef baskısı altında hissedip hissetmediklerini belirlemek, iş stresi yönünden etkilerini analiz edilip ölçülmesi amacı taşıdığından önem arz etmektedir. Araştırmada Soygür (2018) tarafından geliştirilen ve 8 maddeden oluşan “Hedef Baskısı Ölçeği” ve House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve 7 maddeden oluşan “İş Stresi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Tokat ilinde aktif çalışma hayatına devam eden 360 banka personeline online anket uygulaması yapılmıştır. Ankete gönüllü katılan 352 banka personelinin de yapılan analizler neticesinde hedef baskınısın iş stresi üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada ileri sürülen hipotezler elde edilen bulgu ve sonuçlarla desteklenmiş, hedef baskısının iş stresini pozitif ve anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür.

Referanslar

Aktaş, A. ve Aktaş, R.. (1992). İş Stresi, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Yayınları, S: 2.

Ardıç, M., Ünal, Ö., & Türktemiz, H. (2022). The effect of stress levels of nurses on performance during the COVID-19 pandemic: the mediating role of motivation. Journal of Research in Nursing, 27(4), 330-340.

Ataman, S., Oğrak, A., & Ataman, F. (2021). Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 393-412.

Austin, J.T. and Vancouver, J.B.,Goal Constructs İn Psychology: Structure, Process, And Content, Psychological Bulletin,(120), 1996.

Bakan, İ., Erşahan, B., Sezer, B., & Sünbül, Ş. (2015). Bankacılıkta Mesai, Hedef Ve Güven Olgularının Performans ve Mobbing Üzerindeki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 159-172.

Bayarçelik, E. B., Durmaz, B. V., & Gürler, N. (2019). İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İnsan ve İnsan, 6(21), 493-523.

Çetinkaya, Y. (2006). Kanser Hastalarına Bakım Verenlerde Stres, Stres Yaratan Durumlarve Etkilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Daniel, E. (2017). The Effect Of Internal Marketing On Employees Productivity: In Case Of Commercial Bank Of Ethiopia South Addis District (Doctoral Dissertation, St. Mary's University).

Develi, A., Güğerçin ,S. ve İplik, E. (2022). Bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları: Banka çalışanları örneği. Social sciences studies journal (SSSJournal), 3(5), 44-51.

Efeoğlu, İ. E. 2006. “İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Adana

Ekinci, H. Ve Ekici, S. (2003) “İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:27, No:1, 109-120.Ss.

Erkan, G. K. (2017). Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Kadınların Cam Tavan Algılarının Stres Düzeylerine Etkisi. International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 12(3), 341-354.

Erkmen, N., & Çetin, M. Ç. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenlerle İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 231-242.

Filikci, C. (2023). Covid-19 salgın sürecinde banka çalışanlarının stres ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve demografik değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Konya.

Gill, A. S., Flaschner, A. B. and Shachar, M. (2006). “Mitigating Stress And Burnout By İmplementing Transformational‐Leadership”. International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 18(6): 469-481.

Güney, A. (2016). Yeni Çalışma Paradigmalarında Banka Çalışanlarının İşe Karşı Tutumu. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 104-131.

Karapınar, T. (2017). Stresin Çalışan Performansına Etkisi ve Türkiyedeki Bir Katılım Bankası Örneği (Master's Thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Korkmaz, C. (2019). Öğretim Üyelerinin Akademik Unvanlarına Yönelik Algıları İle İş Stresi Arasındaki İlişkinin Analizi.

Mavisu, H.. (2010). Bireysel Kariyer Planlamanın Aşamalarından Biri Olarak Hedef Belirleme ve Kariyer Başarısı İlişkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010.

Mumcu, A., Döven M.S. (2016) Etik iklim ve algılanan örgütsel adalet ilişkisi: Tokat ili bankacılık sektöründe bir araştırma - İş Ahlakı Dergisi,

Nabiyeva, Günay, (2021) “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeyi ile İş Görenlerin Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkide İş Stresinin Rölü (Doktora Tezi)” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mayıs 2021

Oğrak, A., Ataman, S., & Ataman, F. (2019). Bankacılık Sektöründe Hedef Baskısı Algısı: Van İlinde Faaliyet Gösteren Bankalar Üzerine Bir Uygulama. İktisad Dergisi , 5 (19), 259-267.

Önbıçak, A. E., Kazançoğlu, İ., & Küçükaltan, B. (2019). İş Stresi, İş Tatmini, Örgütsel Kıvanç ve İşten Ayrılma Niyeti Etkileşiminin İş Performansıyla İlintisi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 14, 101-114.

Örücü, E., ve Demir, B. (2010). Banka Çalışanlarında İş Stresi ve Muğla İli Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1).

Özaydın, M. M., & Özdemir, Ö. (2014). Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 251-281.

Özbek, A. (2022). Hedef Baskısı ve Haset Duygusunun Satış Elemanının Tükenmişliğine Etkisi: Çorum İlinde Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi

Özkalp, E. (1989). Örgütlerde Stress. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 143-166.

Öztürk, A. (1994) "İşletmelerde Stres ve Yönetimi: Performansa Etkisi Bakımından Analizler", Verimlilik Dergisi, Ss. 114-116-122.

Parker, H. (2007). Stress Management. Delhi, Global Media.

Robbins, S. P. Ve Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış (İnci Erdem Çev.). Nobel, Ankara.

Sekman, M. 2013. İş Dünyasının Yeni Sendromu: Hedef Baskısı. Kigem Nas, Z., & Murat, A. T. E. Ş. (2020). Mobbing’in Banka Çalışanlarının Performansı Üzerine Etkisi: Kayseri İli Örneği. Pearson Journal, 5(9), 363-390.

Soygür, İ. C. (2018), Bankacılık Sektöründe Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısının Banka Personeli Üzerindeki Etkisinin Analizi, Doktora Tezi, Isparta,

Şahin, M. (2019), Tükenmişlik Duygusu ve İş Stresinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, Doktora Tezi

Şahin, M., & Bedük, A. (2019). Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri: Konya İlinde Bir Uygulama. In Ereğli International Science And Academic Congress (Vol. 9, No. 10, Pp. 153-161).

Taris, T. W., Peeters, M. C., Le Blanc, P. M., Schreurs, P. J. Ve Schaufeli, W. B. (2001). “From İnequity To Burnout: The Role Of Job Stress”. Journal Of Occupational Health Psychology, 6(4): 303-317

Torlak, Ö. (2003). Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi. İstanbul: Beta Yayınları, 2003, İstanbul.

Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi İibf Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), 183-206.

Yazıcı, Mehmet, Bankacılığa Giriş, Beta Yayınları, 2011, İstanbul.

Yeşilada, T., & Yeniçeri, İ. Banka Çalışanları Arasında Yaşanan Rekabet Algısı ile İş Etiği Algısının Etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 21(1), 161-175.

Yıldırım, O. (2020). Bankacılık Sistemindeki Gelişmeler ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi. Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi, 1(2), 63-77.

İndir

Yayınlanmış

31.12.2023

Nasıl Atıf Yapılır

ACER, E., & IRK, E. (2023). HEDEF BASKISININ İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Organizational Behavior Studies, 3(2), 105–126. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/26