Okullarda Örgüt Kültürü

Yazarlar

  • Münir ŞAHİN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Kültür, Örgüt Kültürü, Kurum Kültürü, Okul

Özet

Kültür bir toplumun sahip olduğu değerler, normlar, gelenekler ve işlerin nasıl yapıldığına ilişkin davranış kalıplarını içerir. Kültür her toplumu diğerinden ayırıcı özellikleri olduğu gibi içinde bulundurduğu bireyleri birbirine bağlayan bir alçı görevi de yapar. Toplumun kültürüne kıyasla bir alt kültür öğesi olarak örgütsel kültür ise, bir örgütteki işlerin nasıl yapıldığına ilişkin bilgi, davranış kalıpları, törenler ve benzeri etkinlikleri içerir. Olumlu ve istendik bir örgüt kültürünün çalışanlar için motive edici, is doyumunu sağlayıcı ve üretimi artırıcı etkiye sahip olması beklenir. Söz konusu eğitim kurumları olduğunda ise, okulun insan unsurunu oluşturan öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, aile ve diğer paydaşların okula ilişkin tutum ve davranışlarına yön verici etkisi vardır. Araştırmalar olumlu okul kültürünün olduğu eğitim kurumlarında daha az öğretmen hareketliliğinin gözlendiğini, öğrencilerin daha başarılı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada da literatürde yer alan kaynaklar doğrultusunda bir eğitim kurumu olarak okullardaki örgüt kültürü incelenmiştir. Çalışma tarama türünde yapılmıştır. Yerel ve yurtdışı kaynaklardan yararlanarak okul kültürünün önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Acar, A. Z. (2013). The relationships among different organizational culture and leadership types with organizational commitment: A field study on logistics firms. Journal of the Business Research, 5(2) 5-31.

Alvesson, M. (2012). Understanding organizational culture: Sage.

Argon, T. ve Kösterelioğlu, M. A. (2009). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi ve fakülte kültürüne ilişkin algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (30), 43-61.

Avcı, A. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin incelenmesi ve okul iklimi açısındandeğerlendirilmesi. AASRC, International Conference of Studies in politics, education, health, engineering and sociology, Malatya

Aydın, M. (1994). Eğitim yönetimi (4. Basım), Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Baytekin, P. E. (2008). Farklılaşma cağında kurumsal başarıyı yakalamak. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Bratianu, C. (2007). Thinking patterns and knowledge dynamics. Proceedings of the 8th Europeanconference on knowledge management, Barcelona, 1, 152–157.

Brown, R. (2004). School culture and organization: Lessons from research and experience. Denver, CO: Paper for the Denver Commission on Secondary School Reform.

Brown, A. D. & Starkey, K. (1994). The effect of organizational culture on communication and information. Journal of Management Styles, 31 (6), 807-828.

Bush, T. (2015). Organization theory in education: How does it inform school leadership? Journal of Organizational Theory in Education, 1, 35–47.

Cameron, K. S. (2008). A process for changing organizational culture. In T. G. Cummings (Eds.), Handbook of organizational development (pp. 423–445). Thousand Oaks, CA: Sage.

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2005). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework: John Wiley & Sons.

Çelik, V. (2002). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çelik, V. (2009). Sınıf yönetimi (5. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Chinnapat, B. (2009). Management of Educational Knowledge. Bangkok: The Office of the Board of National Education.

CMI. Understanding organisational culture. https://www.managers.org.uk/~/media/Files/PDF/Checklists/CHK-232-Understandingorganisational-culture.pdf 02.12.2022

Çetin, İ. (2012). İnsan davranışlarının kültürel temelleri. TavsiyeEdiyorum.com. https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_8146.htm

Corner, R. (25 Mart, 2021). Shifting your organisation’s culture as a leader in education. https://workmonger.com/shifting-your-organizations-culture-as-a-leader-in-education/ Erişim Tarihi: 12.11.2022.

Costanza, D. P., Nikki, B., Meredith R. C., Jamie B. S.t, & Arwen, H. D.. (2015). The Effect of Adaptive Organizational Culture on Long-Term Survival. Journal of Business and Psychology, 1-21.

Daft, R. L. (2002). The Leadership Experience (2nd Edition). Orlando, Fl: Hartcourt College Publishers.

Daft, R. (2012). Organization theory and design: Nelson Education.

Davis, D. R., Ellett, C. D., & Annunziata, J. (2002). Teacher evaluation, leadership and learning organizations. Journal of Personnel Evaluation in Education, 16(4), 287-301.

Demirel, Y. (2008). The impact of organizational trust on organizational commitment: A study of employees in the textile industry. Journal of Management & Economics, 15(2), 179–194.

Demirtaş, H., Çağlar, Ç., & Han, A. (2019). Okul öncesi eğitim kurumlarında aralıksız eğitim yapılmasına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 723-743.

Denison, D. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. New York: Wiley.

Dinçer, Ö. (1992). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayım ve Dağıtım A.Ş.

Doğan, M. (2017). Okul kültürü ve etkililik. Turkish Studies, 12(25), 253-264.

Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L., & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87(3), 565.

Erdem, R. (2007). Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2 (2), 63-79.

Erdem, R., Adıgüzel, O. ve Kaya A. (2010). Akademik personelin kurumlarına ilişkin algıladıkları ve tercih ettikleri örgüt kültürü tipleri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0 (36), 73-88.

Eren, E. (1998), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş

Eubanks, B. G. (1994). The influence of a principal on school culture: a case study of a school in transition. Unpublished doctoral dissertation. The Florida State University.

Fındıkçı İ. (1996). Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakf Yayanları.

Flint, N. (2000, December). Culture club: An investigation of organizational culture. Paper resented at the Annual Meeting of the Australian Assotiation for Research in Education, Sydney, Australia.

Goldring, L. (2002). The power of the school culture. Leadership, 32 (2), 32-35.

Gordana, S. (2020). The importance of school culture explained. Unify High School. https://unifyhighschool.org/importance-of-schoolculture/#:~:text=Culture%20includes%20setting%20clear%20expectations,and%20reources%20to%20achieve%20it. Erişim Tarihi: 16.11.2022.

Haberman, M. (2013). Why school culture matters, and how to improve it. Huffington Post. Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/Michael- Haberman/why-school culture-matter_b_ 3047318.html Erişim Tarihi: 28.11.2022.

Hatchett, D. (2010). The impact of school culture, teacher job satisfaction and student attandence rates on academic achievement of middle school students. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville.

Hinde, E. R. (2004). School culture and change: An examination of the effects of school culture on the process of change. Retrieved from http://usca.edu/essays/vol122004/hinde.pdf Erişim Tarihi: 28.11.2022.

Hofman, R.H. and Dijkstra, B.J. (2010). “Effective teacher professionalization in networks?”, Teaching And Teacher Education, 26 (4), 1031-e1040.

Hoy, W., & Miskel, C. (2008). Educational administration: Theory, research, and practice. Boston: McGraw Hill companies.

İpek, C., & Saklı, A. R. (2012). Cay sektöründeki kamu çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları. Ege Academic Review, 12(2), 251–266.

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2014). Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi: Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü. Turkish Journal of Educational Studies, 1(3), 27-62.

Karadağ, E., Baloğlu, N., & Çakır, A. (2011). A path analysis study of school culture and teachers’ organizational commitment. Policy Futures in Education, 9 (5), 573-384.

Kayıkçı, K. (2016). Personel hizmetlerinin yönetimi. R. Sarpkaya (Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 201-254). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kılınç, A. Ç. (2014). School culture as a predictor of teacher professionalism. Education & Science, 39(174),105–118.

Köse, S., Tetik, S.& Ercan, C. (2001). Örgüt kültürünü oluşturan faktörler. Yönetim ve Ekonomi, 7(1)199-242.

Krishnan, J., & Mary, V. S. (2012). Perceived organisational support–an overview on its antecedents and consequences. International Journal of Multidisciplinary Research, 2(4), 2-3.

Leonard, K. (2018). The definition of organisational management. https://smallbusiness.chron.com/definition-organizational-management-37684.html 01.12.20122

Lima, N. E. (2006). A case study on principal behaviours cultivating a positive school culture in anelementary school. Unpublished doctoral dissertation, Johnsons & Wales University.

Ojo, O. (2009). Impact assesment of corporate culture on employee job performance. Business Intelligence Journal, 2 (2), 388-397.

Özlem, D. (2000). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: İnkılap.

Sallis, E. (2014). Total quality management in education: Routledge.

Sarı, D. (2009). Okulda yönetimsel iş ve işlemler. A. Oktay (Yay. haz.). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde (s. 121-189). İstanbul: Kriter Yayınları.

Shafer, L. (2018). What makes a good school culture? https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/07/what-makes-good-school-culture Erişim Tarihi: 11.11.2022

Shahamat, N., & Sardareh, F.M.(2017). Organizational culture of effective schools. Academic Journal of Psychological Studies, 6(3), 115-120.

Somprach, K. Prasertcharoensuk, T.& Ngang, T.K.(2015). The impact of organisational culture on teacher learning, Social and Behavioural Sciences, 186, 1038-1044. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.020

Stoica, M, Liao, J. ve Weslch, H. (2004). Organizational culture and patterns of information processing: The case of mall and medium-sized enterprises, Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(3), 240-251

Şahin, M. (2021). Social media in the eye of parents. Education Quarterly Reviews, 4(3), 169-183., Doi: 10.31014/aior.1993.04.03.328

Şahin, M. (2022). The problems and opportunities of hybrid education for school management, Education Quarterly Reviews, 5(4), 96-103., Doi: 10.31014/aior.1993.05.04.575

Şahin, S. (2011). An aspect on the school culture in Turkey and the United States. Asia Pasific Education Review, 12, 593-607

Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı (etkili okul). Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Terzi, A. R. (2005). Organizational culture in primary schools. Educational Administration: Theory & Practice, 11, 423–442.

Cilt / Vol.: 3, Sayı / Is.: 1, Yıl / Year: 2023, Sayfa / Pages: 73-90

Terzi, A. R. (2007). Faculty culture perception of university students. Journal of National Education, 176, 98–108.

Terzi, A.R (2016). Teachers’ perception of organisational culture and trust relation. International Journal of Organisational Leadership, 5, 338-347.

Thomas, D. (01 Aralık, 2021). Organisational culture and schools. Educational Research Techniques.https://educationalresearchtechniques.com/2021/06/10/organizational culture-and-schools/. Erişim Tarihi: 114.11.2022.

Tschannen-Moran, M. (2014). Trust matters: Leadership for successful schools: John Wiley & Sons.

UNESCO (1982). Mexico city declaration on cultural policies. https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals401.pdf Erişim Tarihi: 11.11.2022.

Yücel, İ ve Koçak, D. (2014). Örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 45-64

Yüksel, F. (2009). Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

30.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, M. (2023). Okullarda Örgüt Kültürü. Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi, 3(1), 73–90. Geliş tarihi gönderen https://obstudies.org/index.php/obs/article/view/19